VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsahová agentura s.r.o.

v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)

vydává

všeobecné obchodní podmínky

(dále jako „VOP“)

1. PŘEDMĚT A ÚČEL VOP

1.1. Kdo je Poskytovatel.

Společnost Obsahová agentura, s.r.o., IČO: 04313330, DIČ: CZ04313330, se sídlem: Husova 255/8, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 89302 (dále jako „Poskytovatel“), je obsahovou a marketingovou agenturou, která nabízí a poskytuje zákazníkům své služby a zboží, a to kromě jiného také prostřednictvím webových stránek www.obsahova-agentura.cz (dále jako „Web“).

1.2. Co upravují tyto VOP.

Tyto VOP upravují podmínky pro dodání těchto služeb a zboží:

a) poskytování služeb podle poptávky zákazníka (čl. 2),

b) organizace akcí, zejména školení a workshopů (dále jako „akce“) a zajištění účasti zákazníka na těchto akcích (čl. 3),

c) poskytování výhodných balíčků předem vyjmenovaných služeb, které mají za cíl zákazníkům pomoci s tvorbou nebo úpravou různého druhu obsahu (čl. 4),

d) zpřístupnění dokumentů vycházejících z know-how Poskytovatele oproti platbě jednorázového poplatku (čl. 5),

e) dodávky zboží, zejména reklamních předmětů spojených s činností Poskytovatele (čl. 6).

 • Služby, které Poskytovatel zákazníkům nabízí, se týkají zejména:
 • vytváření analýzy trhu, konkurence a potenciálních zákazníků či obchodních partnerů,
 • vytváření obsahové strategie,
 • vytváření nejrůznějšího obsahu určeného zejména k propagaci obchodní značky nebo nabízených služeb,
 • nastavování tonality veškeré komunikace se třetími osobami (nejčastěji se zákazníky či obchodními partnery) a následné přípravy takové komunikace,
 • vytváření příspěvků na nejrůznější sociální sítě a správy těchto sociálních sítí.

Informace o službách a zboží na Webu mají do okamžiku uzavření smlouvy informativní charakter, nezavazují žádného zákazníka k tomu, aby služby nebo zboží objednal, a nejsou závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

1.3. K čemu slouží VOP.

Tyto VOP mají za cíl zejména upřesnit a doplnit parametry dodávek jednotlivých služeb a zboží popsaných Poskytovatelem na Webu (případně dohodnutých mezi Poskytovatelem a zákazníkem podle čl. 2) tak, aby:

a) před uzavřením smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem získal zákazník veškeré informace:

 • vyžadované právními předpisy a
 • nezbytné k tomu, aby zákazník věděl, do jakého smluvního vztahu vstupuje a za jakých podmínek,

b) po uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem se VOP staly součástí této smlouvy a byly závazné jak pro Poskytovatele, tak pro zákazníka.

2. ŘEŠENÍ NA MÍRU

2.1. Co nabízí Poskytovatel.

Poskytovatel dává zákazníkům možnost, aby ho kontaktovali s poptávkou služeb v případě, kdy zákazník potřebuje zcela specifické řešení přizpůsobené jeho vlastním podmínkám a potřebám. Poskytovatel na základě poptávky připraví zákazníkovi nabídku řešení přímo na míru.

2.2. Poptávka zákazníka.

Pokud zákazník potřebuje vytvořit řešení na míru, vyplní na Webu poptávkový formulář.

V poptávkovém formuláři zákazník kromě požadovaných kontaktních údajů uvede také, o jaké služby by měl zájem, resp. jakou situaci prostřednictvím služeb Poskytovatele potřebuje vyřešit.

Zákazník může řešení na míru poptat u Poskytovatele také telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

2.3. Upřesnění zadání.

Na základě poptávky přijaté podle čl. 2.2 Poskytovatel nejpozději do dvou (2) pracovních dnů kontaktuje zákazníka a získá od něj veškeré informace potřebné pro přípravu nabídky konkrétního řešení.

2.4. Nabídka Poskytovatele.

Po upřesnění zadání (čl. 2.3) Poskytovatel zašle zákazníkovi nabídku konkrétních služeb, ve které uvede:

 • jaké služby zákazníkovi dodá,
 • termíny pro dodání služeb a/nebo dobu, po kterou bude Poskytovatel dodávat zákazníkovi svoje služby,
 • celkovou cenu služeb nebo hodinovou sazbu Poskytovatele,
 • způsob platby,
 • další podmínky, na kterých se Poskytovatel se zákazníkem dohodnou při upřesnění zadání (čl. 2.3),
 • dobu, po kterou nabídka platí.

Součástí nabídky jsou také tyto VOP, které Poskytovatel k nabídce přiloží, nebo zašle zákazníkovi odkaz na tu část Webu, na které jsou VOP umístěny.

2.5. Změna nabídky Poskytovatele.

Zákazník může Poskytovatele požádat o úpravu nabídky zaslané podle čl. 2.4.

Pokud Poskytovatel s žádostí zákazníka podle předchozí věty souhlasí, zašle mu novou nabídku. Tato nová nabídka bude mít stejné náležitosti, jaké jsou uvedeny v čl. 2.4.

2.6. Kdy je uzavřena smlouva.

Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem o dodávce služeb je uzavřena okamžikem, kdy zákazník e-mailem potvrdí Poskytovateli, že souhlasí s nabídkou zaslanou podle čl. 2.4 (případně upravenou nabídkou podle čl. 2.5).

2.7. Podmínky dodání.

Po uzavření smlouvy (čl. 2.6) Poskytovatel i zákazník určí osoby, které upřesní podmínky, za jakých Poskytovatel dodá zákazníkovi objednané řešení. Tyto osoby budou vzájemně komunikovat a spolupracovat tak, aby mohl Poskytovatel dodat zákazníkovi řešení v dohodnutých termínech a požadované kvalitě.

2.8. Prodlení zákazníka.

Pokud Poskytovatel potřebuje k dodání služeb podle tohoto čl. 2 součinnost zákazníka (zejména doplnění informací nebo podkladů), ale zákazník mu ji včas neposkytne, má Poskytovatel nárok na prodloužení dohodnuté lhůty pro dodání konkrétní služby nebo jejího výstupu podle dostupných kapacit Poskytovatele. V takovém případě Poskytovatel informuje zákazníka, v jaké nové lhůtě může danou službu (výstup) dodat.

V případě prodlení zákazníka s platbou faktury má Poskytovatel nárok na úrok z prodlení v zákonné výši až do okamžiku úplného zaplacení příslušné faktury.

Pokud prodlení zákazníka s úhradou faktury trvá déle než třicet (30) dní, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy se zákazníkem odstoupit. Smlouva zaniká doručením odstoupení zákazníkovi.

2.9. Vztah mezi potvrzenou nabídkou a těmito VOP.

V případě, že v některých bodech vznikne rozpor mezi nabídkou potvrzenou ze strany zákazníka a VOP, má přednost potvrzená nabídka.

3. ORGANIZACE AKCÍ

3.1. Co nabízí Poskytovatel.

Poskytovatel organizuje v rámci svého know-how různé akce (zejména semináře a školení) zaměřené zejména na marketing a tvorbu obsahu s cílem zákazníkovi předat teoretické i praktické znalosti a zkušenosti z vybrané oblasti.

Poskytovatel na Webu pro každou nabízenou akci uvede tyto informace:

 • jakého tématu se akce týká,
 • termín a místo konání,
 • délku trvání,
 • minimální počet účastníků nutný pro konání akce,
 • maximální počet účastníků akce,
 • informaci o ceně a službách či výstupech, které cena zahrnuje.

3.2. Objednávka akce.

Zákazník objedná konkrétní akci vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Webu.

3.3. Kdy je uzavřena smlouva.

Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem o zajištění účasti zákazníka nebo jím určené osoby (či osob) na vybrané akci je uzavřena okamžikem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) zákazník vyplní všechny údaje požadované v objednávkovém formuláři, zkontroluje je a případně opraví,

b) zákazník zvolí požadovaný způsob úhrady ceny,

c) zákazník stiskne na Webu tlačítko, které vyjadřuje:

 • souhlas tím, že zákazník závazně objednává účast uvedené osoby či osob na vybrané akci a současně
 • souhlas s údaji vyplněnými v objednávkovém formuláři,

d) zákazník zaškrtne na Webu políčko, které vyjadřuje jeho souhlas s VOP,

e) Poskytovatel potvrdí zákazníkovi, že jeho objednávku akceptuje.

3.4. Náhradník.

V případě, že je již na akci přihlášen maximální možný počet účastníků, může se zákazník přihlásit jako náhradník tak, že kontaktuje Poskytovatele na e-mailové adrese uvedené v čl. 10.2. Poskytovatel v takovém případě zákazníkovi potvrdí, že ho eviduje jako náhradníka, a zašle mu VOP, kterými se účast na akci řídí.

Pokud se uvolní místo na akci, informuje Poskytovatel náhradníky v pořadí, v jakém se přihlásili. V případě trvajícího zájmu náhradníka o účast na akci mu Poskytovatel zašle potvrzení o tom, že byl přihlášen na vybranou akci (tj. uzavřel smlouvu s Poskytovatelem) a fakturu k úhradě ceny akce.

3.5. Jak probíhá platba.

Cena akce je splatná do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy (čl. 3.3) nebo ke dni konání akce, podle toho, co nastane dříve. Poskytovatel neumožní zákazníkovi účastnit se akce, pokud ani ke dni jejího konání nezaplatí cenu této akce.

Pokud zákazník neuhradí cenu akce ani v den jejího konání, je povinen Poskytovateli nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne konání akce uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Pokud zákazník neuhrazením ceny akce znemožní účast náhradníka (čl. 3.4) na této akci, může po něm Poskytovatel také žádat náhradu škody (ušlého zisku) ve výši ceny školení.

3.6. Když se zákazník nemůže zúčastnit.

Pokud se zákazník nebo zákazníkem přihlášená osoba nemůže účastnit již uhrazené akce ve vybraném termínu, má následující možnosti:

 1. zákazník může na akci ve vybraném termínu vyslat jinou osobu; v takovém případě zašle Poskytovateli na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 11.2 jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo osoby, která se akce zúčastní,
 2. zákazník může účast na akci zrušit za podmínek uvedených v čl. 3.7.

3.7. Podmínky zrušení účasti na akci.

Podmínky zrušení účasti na akci se liší podle toho, kdy k němu dojde.

a) Pokud zákazník zruší účast více než čtrnáct (14) dní před konáním akce:

Poskytovateli vzniká nárok na storno poplatek ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých).

b) Pokud zákazník zruší účast méně než (14) dní před konáním akce, ale více než tři (3) dny předem:

Poskytovateli vzniká nárok na storno poplatek ve výši padesáti procent (50 %) z ceny akce.

c) Pokud zákazník zruší účast tři (3) dny a méně před konáním akce:

Poskytovateli vzniká nárok na storno poplatek ve výši sto procent (100 %) z ceny akce.

Zákazník má po zrušení účasti na akci podle čl. 3.7 písm. a) a b) nárok:

 • na vrácení uhrazené ceny po odečtení storno poplatku; Poskytovatel v takovém případě vrátí zbývající část ceny akce na bankovní účet zákazníka, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy ho o to zákazník požádá, nebo
 • použití uhrazené ceny po odečtení storno poplatku na výběr jiné akce Poskytovatele, a to po dobu jednoho (1) roku od zrušení účasti na akci.

3.8. Co může Poskytovatel změnit.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit parametry akce (např. změnit lektora, místo konání, harmonogram atd.).

Provozovatel si dále vyhrazuje právo v případě nutnosti změnit formu konání akce na online webinář.

Všichni přihlášení účastníci budou v případě změn podle tohoto čl. 3.8 bezodkladně informováni. V případě, že Poskytovatel změní parametry akce podle první věty tohoto čl. 3.8, jsou zákazníci oprávněni od smlouvy odstoupit, pokud se nejedná o změny spíše organizačního charakteru (změna místnosti, ve které se bude akce konat, prohození položek v harmonogramu atd.). V případě odstoupení od smlouvy může zákazník využít jeden ze způsobů vypořádání uhrazené ceny podle čl. 3.9.

3.9. Zrušení akce.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit akci v těchto případech:

 • nedosažení minimálního počtu účastníků pro danou akci,
 • z organizačních či provozních důvodů.

Všichni přihlášení účastníci akce budou bezodkladně informováni o jejím zrušení.

Pokud přihlášený účastník (zákazník) již uhradil cenu akce, má právo:

 • požádat Poskytovatele o vrácení uhrazené ceny; Poskytovatel v takovém případě vrátí uhrazenou cenu akce na bankovní účet, ze kterého byla cena uhrazena, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy ho o to účastník (zákazník) požádá, nebo
 • vybrat si jinou akci z nabídky Poskytovatele,
 • zúčastnit se akce v náhradním termínu, pokud byl Poskytovatelem vypsán.

3.10. Kdy může Poskytovatel odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy se zákazníkem odstoupit, není-li platba za účast na akci připsána na jeho bankovní účet nejpozději do sedmi (7) dní od uzavření smlouvy podle čl. 3.3.

Smlouva zaniká doručením odstoupení zákazníkovi.

3.11. Fotografie a videa z akce.

Potvrzením těchto VOP zákazník souhlasí, že Poskytovatel může na akci pořizovat jeho fotografie a/nebo videa a následně je zveřejnit na Webu nebo sociálních sítích Poskytovatele za účelem propagace jeho služeb.

Kdykoli v průběhu akce i po jejím skončení je zákazník oprávněn svůj souhlas podle předchozího odstavce tohoto čl. 3.11 odvolat. V takovém případě Poskytovatel zajistí, aby žádný takový záznam zákazníka nebyl pořízen a/nebo zveřejněn. Po ukončení akce může zákazník za tímto účelem kontaktovat Poskytovatele na e-mailu: obsahovka@obsahova-agentura.cz.

4. BALÍČKY SLUŽEB

4.1. Co nabízí Poskytovatel.

Poskytovatel s cílem zpřístupnit své služby i začínajícím nebo drobným podnikatelům nabízí balíčky služeb za výhodnější cenu, tj. soubor přesně vymezených služeb, které dohromady směřují ke konkrétnímu výsledku (často tímto výsledkem budou nejrůznější analýzy, návody nebo jiné dokumenty doporučujícího charakteru).

4.2. Doplňkové služby.

Zákazník má v některých případech možnost objednat k balíčku služeb také další doplňkové služby (dále jako „doplňkové služby“).

Na možnost objednání doplňkových služeb je zákazník upozorněn přímo na Webu u popisu konkrétního balíčku služeb.

4.3. Objednávka balíčku služeb.

Zákazník objedná konkrétní balíček služeb vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na Webu.

4.4. Kdy je uzavřena smlouva.

Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem o dodání balíčku služeb je uzavřena okamžikem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) zákazník vyplní všechny údaje požadované v objednávkovém formuláři, zkontroluje je a případně opraví,

b) zákazník v případě zájmu o doplňkové služby (čl. 4.2) do objednávkového formuláře na místo pro poznámky uvede, jaké doplňkové služby objednává,

c) zákazník zvolí požadovaný způsob úhrady ceny,

d) zákazník stiskne na Webu tlačítko, které vyjadřuje:

 • souhlas s tím, že zákazník závazně objednává balíček služeb (případně také včetně doplňkových služeb) a současně
 • souhlas s údaji vyplněnými v objednávkovém formuláři,

e) zákazník zaškrtne na Webu políčko, které vyjadřuje jeho souhlas s VOP,

f) Poskytovatel potvrdí zákazníkovi, že jeho objednávku akceptuje.

4.5. Upřesnění technických detailů zadání.

Poskytovatel nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od uzavření smlouvy (čl. 4.4) kontaktuje zákazníka, projde s ním jeho objednávku a v případě potřeby společně upřesní technické detaily zadání.

Pokud zákazník současně s balíčkem služeb objednal doplňkové služby (čl. 4.2), dohodne se s Poskytovatelem také na tom, v jaké lhůtě mu Poskytovatel balíček služeb včetně doplňkových služeb dodá.

4.6. Jak probíhá platba.

Nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po uzavření smlouvy (čl. 4.4) Poskytovatel vystaví a zašle zákazníkovi zálohovou fakturu na 50 % z celkové ceny služeb.

Nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od dodání všech objednaných služeb Poskytovatel vystaví a zašle zákazníkovi fakturu na zbývající část ceny služeb.

4.7. Kdy Poskytovatel začne s poskytováním služeb.

Poskytovatel zahájí poskytování svých služeb až v okamžiku, kdy je na jeho bankovní účet připsána platba zálohy dle čl. 4.6.

4.8. V jakém termínu Poskytovatel dodá balíček služeb.

Poskytovatel dodá zákazníkovi objednaný balíček služeb:

 • ve lhůtě uvedené na Webu u popisu konkrétního balíčku služeb – pokud zákazník objednal balíček služeb v rozsahu popsaném na Webu bez doplňkových služeb dle čl. 4.2, nebo
 • v termínu dohodnutém mezi Poskytovatelem a zákazníkem – pokud zákazník objednal balíček služeb s doplňkovými službami dle čl. 4.2.

5. JEDNORÁZOVÝ NÁKUP DOKUMENTŮ

5.1. Co nabízí Poskytovatel.

Poskytovatel připravil různé druhy dokumentů, které vycházejí z jeho know-how, a nabízí je zákazníkům oproti platbě jednorázového poplatku.

5.2. Objednávka dokumentu.

Zákazník konkrétní dokument objedná vyplněním a odesláním příslušného objednávkového formuláře na Webu.

5.3. Kdy je uzavřena smlouva.

Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem o dodávce dokumentu je uzavřena okamžikem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) zákazník vyplní všechny údaje požadované v objednávkovém formuláři, zkontroluje je a případně opraví,

b) zákazník zvolí požadovaný způsob úhrady ceny za zpřístupnění dokumentu,

c) zákazník stiskne na Webu tlačítko, které vyjadřuje:

 • souhlas s tím, že zákazník závazně objednává dokument, a současně
 • souhlas s údaji vyplněnými v objednávkovém formuláři,

d) zákazník zaškrtne na Webu políčko, které vyjadřuje jeho souhlas s VOP,

e) Poskytovatel potvrdí zákazníkovi, že jeho objednávku akceptuje.

5.4. Jak probíhá platba.

Zákazník je povinen uhradit cenu za zpřístupnění dokumentu do sedmi (7) dní od uzavření smlouvy s Poskytovatelem (čl. 5.3).

5.5. Kdy zákazník dostane objednaný dokument.

Poskytovatel zpřístupní zákazníkovi objednaný dokument nejpozději do dvou (2) pracovních dnů poté, co je na jeho bankovní účet ze strany zákazníka připsána cena za zpřístupnění dokumentu.

5.6. Jak Poskytovatel zpřístupní zákazníkovi dokument.

Poskytovatel zpřístupní zákazníkovi dokument některým z těchto způsobů:

a) Poskytovatel umožní zákazníkovi dokument stáhnout rozkliknutím odkazu přímo na Webu, pokud zákazník zaplatil cenu dokumentu prostřednictvím platebním karty nebo online bankovním převodem, a cena dokumentu tak byla připsána na bankovní účet Poskytovatele okamžitě,

b) Poskytovatel zašle dokument nebo odkaz k jeho stažení zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce Dokumentu do dvou (2) pracovních dnů poté, co je na bankovní účet Poskytovatele připsána platba.

Konkrétní způsob, jakým Poskytovatel zpřístupní dokument zákazníkovi, je vždy uveden na Webu na místě, kde lze dokument objednat.

5.7. Kdy může Poskytovatel odstoupit od smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn od smlouvy se zákazníkem odstoupit, není-li platba za zpřístupnění dokumentu připsána na jeho bankovní účet nejpozději do sedmi (7) dní od uzavření smlouvy podle čl. 5.3.

Smlouva zaniká doručením odstoupení zákazníkovi.

6. DODÁVKY ZBOŽÍ

6.1. Co nabízí Poskytovatel.

Poskytovatel nabízí prostřednictvím Webu zákazníkům také koupi zboží, zejména pak zboží souvisejícího s činností Poskytovatele popsanou v čl. 1.

Poskytovatel na Webu pro každý typ zboží uvede kromě popisu zboží, jeho ceny a možných způsobů platby, také informace o způsobech dopravy a nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

6.2. Objednávka zboží.

Zákazník konkrétní zboží objedná vyplněním a odesláním příslušného objednávkového formuláře na Webu.

6.3. Kdy je uzavřena smlouva.

Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem o dodávce zboží je uzavřena okamžikem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) zákazník vyplní všechny údaje požadované v objednávkovém formuláři, zkontroluje je a případně opraví,

b) zákazník zvolí požadovaný způsob úhrady ceny zboží (včetně nákladů spojených s balením a dopravou zboží),

c) zákazník zvolí požadovaný způsob dopravy,

d) zákazník stiskne na Webu tlačítko, které vyjadřuje:

 • souhlas tím, že zákazník závazně objednává zboží, a současně
 • souhlas s údaji vyplněnými v objednávkovém formuláři,

e) zákazník zaškrtne na Webu políčko, které vyjadřuje jeho souhlas s VOP,

f) Poskytovatel potvrdí zákazníkovi, že jeho objednávku akceptuje.

6.4. Jak probíhá platba.

Zákazník je povinen uhradit cenu zboží včetně nákladů spojených s balením zboží a jeho dopravou k zákazníkovi (čl. 6.5) do sedmi (7) dnů od uzavření smlouvy s Poskytovatelem.

6.5. Jak probíhá doprava zboží.

Poskytovatel zajistí dodání zboží na místo určené zákazníkem v objednávce. Zákazník je povinen převzít zboží při dodání.

Okamžikem převzetí zboží se stává zákazník jeho vlastníkem.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. V takovém případě Poskytovatel bezodkladně kontaktuje zákazníka a nabídne mu dodání nového zboží nebo možnost vrácení uhrazené ceny zboží (včetně nákladů spojených s balením zboží a jeho dopravou).

6.6. Co dělat, když má zboží vady.

Poskytovatel je odpovědný pouze za vady, které má zboží při převzetí; k vadám, které vzniknou na zboží později, se nepřihlíží.

Zákazník je povinen po převzetí zboží zkontrolovat. Pokud zákazník při této prohlídce zjistí, že zboží má vadu:

 • bezodkladně to oznámí Poskytovateli a popíše, jak se vada projevuje,
 • zvolí, jakým způsobem chce tuto vadu řešit,
 • zašle zboží Poskytovateli na adresu uvedenou v čl. 11.2.

Jednotlivé způsoby řešení vad jsou popsány v § 2106 a násl. občanského zákoníku.

Pokud Poskytovatel vyhodnotí, že zboží skutečně má vadu popsanou zákazníkem a Poskytovatel za ni odpovídá, bez zbytečného odkladu informuje zákazníka, že vadu zboží uznává a vyhoví zákazníkovi ve volbě způsobu řešení vady, tj.:

 • zašle opravené zboží zákazníkovi, nebo
 • zašle zákazníkovi nové zboží stejného druhu, nebo
 • zašle zákazníkovi původní zboží včetně chybějící části, nebo
 • zákazníkovi vrátí cenu zboží, pokud odstoupil od smlouvy, nebo
 • zákazníkovi vrátí zboží a poskytne mu slevu z ceny zboží.

Vrácenou cenu zboží nebo slevu z ceny zboží podle tohoto čl. 6.6 zašle Poskytovatel na bankovní účet zákazníka nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy vyhodnotí, že za vadu zboží odpovídá.

Pokud Poskytovatel vyhodnotí, že zboží popsanou vadu nemá, nebo za ni neodpovídá Poskytovatel, bez zbytečného odkladu o tom informuje zákazníka a vrátí mu původní zboží.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena služeb nebo zboží.

Ceny služeb a zboží jsou uvedeny na Webu vždy na místě, kde jsou tyto jednotlivé služby a zboží nabízeny.

Cena služeb podle čl. 2 se odvíjí od povahy a rozsahu těchto služeb a je vždy výsledkem dohody mezi Poskytovatelem a zákazníkem (stejně jako další platební podmínky, které se mohou lišit od podmínek uvedených v tomto čl. 7).

Všechny ceny jsou na Webu uvedeny bez DPH.

Ke všem fakturovaným částkám Poskytovatel jakožto plátce DPH přičte DPH v příslušné zákonné sazbě.

7.2. Způsoby platby.

Služby nebo zboží je možné zaplatit těmito způsoby:

 • převodem na bankovní účet Poskytovatele č. 2600849584/2010; při volbě tohoto způsobu úhrady zákazník vždy uvede variabilní symbol přidělený objednávce ze strany Poskytovatele,
 • platební kartou přes platební bránu,
 • online bankovním převodem.

Konkrétní možnosti, jak lze zaplatit za dodávku služeb či zboží, jsou vždy uvedeny na Webu na místě, kde je možné tyto služby či zboží objednat, případně v objednávkovém formuláři.

7.3. Vystavení a doručení faktur.

Poskytovatel bude vystavovat veškeré faktury elektronicky.

Zákazník uzavřením smlouvy a přijetím VOP potvrzuje, že souhlasí s elektronickým vystavováním faktur a jejich zasíláním na e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávkovém formuláři nebo ji jinak sdělí Poskytovateli.

Poskytovatel zašle zákazníkovi fakturu za objednané služby nebo zboží vždy nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem.

7.4. Splatnost faktur.

Splatnost faktur vystavených na základě těchto VOP je čtrnáct (14) dní od doručení faktury, pokud neplatí pro konkrétní služby nebo zboží podle těchto VOP jiná doba splatnosti.

7.5. Potvrzení o zaplacení.

Poskytovatel potvrdí zákazníkovi připsání platby za cenu služeb nebo zboží na bankovní účet Poskytovatele, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od přijetí příslušné platby.

8. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VÝSTUPŮ POSKYTOVATELE

8.1. Čeho se týká tento článek.

Tento článek upravuje podmínky pro užívání výstupů, které Poskytovatel dodal zákazníkovi v rámci poskytování služeb, zejména:

 • nejrůznějších textů a dokumentů, které vychází z know-how Poskytovatele a jsou natolik jedinečné, že mají povahu autorského díla (např. analýzy, strategie, články, texty na webové stránky, příspěvky na sociální sítě),
 • vizuálního obsahu (např. fotografie, grafika),
 • audiovizuálního obsahu (např. videa),
 • audio záznamů (např. podcasty).

Výstupy Poskytovatele podle předchozí věty jsou chráněny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dále zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Jaká práva k výstupům Poskytovatele získá zákazník.

Zákazníci získávají k výstupům Poskytovatele následující práva:

a) výhradní licenci (tj. právo užívat daný výstup má pouze jediný zákazník) – to platí u všech výstupů, které Poskytovatel dodá zákazníkovi podle jeho požadavků (zejména čl. 2);

b) nevýhradní licenci (tj. stejné právo užívat daný výstup má i Poskytovatel a neomezený počet dalších zákazníků) – to platí pro tyto výstupy:

 • dokumenty, které jsou součástí balíčku služeb podle čl. 4, pokud tyto dokumenty v rámci balíčku služeb získá každý zákazník (tj. pokud nejsou dokumenty zákazníkovi přizpůsobeny na míru),
 • dokumenty, které si mohou zákazníci jednorázově zakoupit podle čl. 5,
 • další dokumenty, které Poskytovatel vytvořil mimo konkrétní smlouvu se zákazníkem na základě svých zkušeností z oboru (např. pokud Poskytovatel vytvoří obecnou příručku týkající se tvorby obsahu nebo marketingu a poté ji zpřístupňuje těm zákazníkům, kterým je užitečná);

c) nevýhradní podlicenci (tj. výstup nevytvořil Poskytovatel, ale má právo ho zpřístupnit svým zákazníkům) – to platí pro fotografie z fotobanky, podkresovou hudbu do videí nebo podcastů, ikony a jiné grafiky a další podobné doplňkové části výstupů, u kterých autorem není přímo Poskytovatel.

8.3. Jak lze výstupy užívat.

Pro jednotlivé výstupy platí tato pravidla pro jejich užívání:

A) Výstupy vytvořené nebo upravené podle požadavků konkrétního zákazníka:

1. Texty a články. Texty a články, které slouží ke zveřejnění na webu zákazníka, jeho sociálních sítích nebo v jiných materiálech zákazníka, je zákazník oprávněn měnit, upravovat, zařazovat do jiného díla, poskytovat dalším osobám a zveřejňovat i bez souhlasu Poskytovatele.

2. Vizuální, audiovizuální a zvukový obsah:

 • Fotografie, videa, ilustrace, infografiky, zvukové záznamy, podcasty, či jiná vizuální, audiovizuální nebo zvuková díla, která jsou výstupem činností Poskytovatele, nebo jeho součástí, může zákazník využít k tomu účelu, ke kterému si je objednal u Poskytovatele.
 • Pokud by zákazník chtěl tento druh obsahu upravovat, měnit, zařazovat do jiného díla nebo zveřejnit na jiném místě, než bylo původně dohodnuto s Poskytovatelem, musí se nejprve obrátit na Poskytovatele, požádat ho o souhlas a dohodnout se s ním na podmínkách pro tyto plánované úpravy či změny výstupu.
 • Pokud si tedy zákazník například objedná fotografie do článku na své webové stránky, ale pak zjistí, že by se mu tyto fotografie hodily i do připravované reklamní kampaně, může tyto fotografie: a) bez obav použít k dohodnutému účelu – ke zveřejnění v článku na svých webových stránkách, b) do připravované reklamní kampaně je může zahrnout, pokud s tím Poskytovatel souhlasí a pokud se Poskytovatel se zákazníkem dohodnou, za jakých podmínek (technických i finančních) to zákazník může udělat.

3. Výstupy strategické povahy:

Výstupy strategické nebo doporučující povahy (např. výstupy z workshopů, analýzy, studie, doporučení, strategické plány atd.), případně výstupy vytvořené Poskytovatelem pro širší okruh zákazníků (např. příručky nebo e-booky založené na know-how Poskytovatele atd.) slouží výhradně pro interní potřebu zákazníka.

Klient je nesmí měnit, upravovat, zařazovat do jiného díla, ani zveřejňovat. Poskytnout je může pouze svým zaměstnancům či jinak spolupracujícím osobám.

B) Ostatní výstupy:

Zákazník je oprávněn využívat výstupy získané od Poskytovatele výhradně pro vlastní potřebu.

Zákazník není oprávněn žádnou část výstupů Poskytovatele dále zpracovávat, kopírovat ani rozmnožovat za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu Poskytovatele.

Poskytovatel je v rozsahu dohodnutém se zákazníkem oprávněn pro něj vytvořený výstup nebo jeho část použít jako součást reference (např. případové studie) pro další potenciální zákazníky.

8.4. Souhlas s pořízením a použitím záznamů konkrétní osoby.

V případě, že ve výstupu vytvořeném podle požadavku konkrétního zákazníka má být zachycena podoba a/nebo hlas konkrétní osoby, případně také majetek nebo části bydlení této osoby, zajistí Poskytovatel nebo zákazník souhlas této osoby s pořízením takového záznamu a jeho následným zveřejněním (a to včetně použití záznamu jako reference Poskytovatele podle čl. 8.3) takto:

a) zákazník zajistí souhlas následujících osob (jsou-li nějakým způsobem ve výstupu zachyceny):

 • svých zaměstnanců nebo osob, se kterými spolupracuje jinak (má s nimi uzavřený jiný typ smlouvy, než smlouvu pracovní),
 • svých klientů, případně dalších osob, které se účastní akce pořádané zákazníkem (pokud je pořízení a/nebo zveřejnění záznamu z této akce – fotografie, videa atd. – součástí zadání zákazníka).

b) Poskytovatel zajistí souhlas ostatních osob zachycených nějakým způsobem ve výstupu.

Souhlas podle tohoto čl. 8.4 musí splňovat podmínky příslušných právních předpisů, zejména občanského zákoníku (především části věnované ochraně osobnosti) a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů atd.).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

9.1. Ochrana osobních údajů.

Způsob, jakým Poskytovatel zpracovává osobní údaje zákazníků, je popsán v samostatném dokumentu dostupném vždy v aktuálním znění zde.

9.2. Důvěrnost ostatních údajů.

Poskytovatel se zavazuje plně respektovat také důvěrný charakter údajů odlišných od osobních údajů (čl. 9.1), zejména údajů o firemních zákaznících a jejich vnitřním fungování a dalších údajů o podnikání zákazníka. Také tyto údaje jsou zabezpečeny proti neautorizovanému přístupu a chráněny proti zneužití.

S předchozím souhlasem zákazníka je možné uveřejnit na Webu referenci zákazníka na služby nebo zboží Poskytovatele.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

10.1. Pro koho platí tento čl. 10.

Podmínky uvedené v tomto čl. 10 platí výlučně pro spotřebitele, tj. pro fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jako soukromé osoby, nikoli jako podnikatelé pro účely své podnikatelské činnosti.

10.2. Odstoupení od dodávky služeb.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem na dodávku služeb ve lhůtě čtrnácti (14) dní od uzavření smlouvy.

Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu Poskytovatel s jeho souhlasem dodal všechny objednané služby ještě před uplynutím lhůty podle předchozí věty (čl. 10.5 písm. a).

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy podle věty první čl. 10.2 i v případě, že mu Poskytovatel dodal dosud pouze část objednaných služeb. Zákazník však v takovém případě bere na vědomí, že musí Poskytovateli zaplatit cenu již dodaných služeb.

Poskytovatel vrátí uhrazenou cenu služeb nebo její poměrnou část (jde-li o případ podle předchozí věty) na bankovní účet zákazníka nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

10.3. Odstoupení od dodávky zboží.

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem ve lhůtě čtrnácti (14) dní od převzetí zboží.

Zákazník musí Poskytovateli vrátit zboží do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Poskytovateli. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

Poskytovatel vrátí uhrazenou cenu služeb, včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží, na bankovní účet zákazníka nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy. To však neplatí, pokud zákazník v této lhůtě Poskytovateli nevrátí zboží, nebo neprokáže, že toto zboží již Poskytovateli odeslal.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží:

 • které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
 • které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • charakteru zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jeho původní obal.

10.4. Formulář pro odstoupení.

Zákazník může pro odstoupení od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem využít formulář, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. Doručení tohoto formuláře (ale i odstoupení od smlouvy v jiné podobě) Poskytovatel zákazníkovi vždy potvrdí.

10.5. Souhlas zákazníka.

Uzavřením smlouvy s Poskytovatelem a přijetím těchto VOP zákazník souhlasí:

a) s tím, že při dodávce služeb nemusí Poskytovatel čekat čtrnáct (14) dnů, než služby dodá, ale může s dodávkou začít hned po uzavření smlouvy (§1837 písm. a) občanského zákoníku),

b) s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy; náklady vzniklé zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

10.6. Co dělat, když má zboží vady.

Pokud zákazník zjistí, že má zboží vadu, může se v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží obrátit na Poskytovatele a žádat odstranění vady některým ze způsobů popsaných v čl. 10.7 (dále jako „reklamace“ nebo „reklamovat zboží“).

Zákazník nemá právo reklamovat zboží, pokud vadu zboží způsobil sám.

Proces reklamace zboží i jednotlivá práva zákazníka jsou popsány:

 • v § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku,
 • v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Projeví-li se vada zboží v průběhu prvních šesti (6) měsíců od převzetí, vychází se z toho, že zboží bylo vadné již při nákupu. Pokud s tím Poskytovatel nesouhlasí, musí prokázat opak, tj. např. že vadu způsobil sám zákazník neodborným zacházením se zbožím.

Po uplynutí šesti (6) měsíců od převzetí zboží je to zákazník, kdo musí prokázat opak, pokud Poskytovatel tvrdí, že zboží vadu nemá, nebo že vadu způsobil zákazník.

10.7. Co může zákazník žádat při reklamaci zboží.

Zákazník může při reklamaci žádat Poskytovatele, aby odstranil vadu zboží některým z těchto způsobů:

 • oprava zboží,
 • výměna zboží, nebo jeho součásti,
 • sleva z ceny zboží,
 • vrácení ceny zboží.

Podmínky, za jakých může zákazník toto žádat, jsou následující:

a) Dá-li se vada jednoduše odstranit, má zákazník právo na opravu zboží.

b) Výměna je možná tehdy, pokud to vzhledem k povaze vady není neúměrné. Za neúměrné lze např. považovat, pokud by zákazník požadoval výměnu zboží v případě, kdy lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu (např. jednoduchou výměnou šroubu či jiné součástky atd.).

c) Týká-li se vada pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti.

d) Pokud by nebylo možné vadu zboží odstranit opravou či výměnou, může spotřebitel od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení ceny zboží.

e) Právo vybrat si dodání nového zboží, výměnu jeho součásti nebo odstoupení od smlouvy má zákazník i v případě, že:

 • Poskytovatel neodstraní vadu v zákonem stanovené lhůtě (čl. 10.8) nebo
 • pokud zákazník nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (za opakující se vadu se zpravidla považuje, objeví-li se tatáž vada potřetí, za větší počet vad pak tři vady, které se současně projeví na zboží a brání jeho řádnému užívání).

f) Zákazník má právo na přiměřenou slevu:

 • neodstoupí-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží,
 • v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, nebo pokud Poskytovatel neodstraní vadu jiným způsobem včas,
 • pokud by odstranění vady jiným způsobem zákazníkovi působilo značné obtíže.

10.8. Jak probíhá reklamace zboží.

Zákazník zboží reklamuje u Poskytovatele takto:

 • předloží nebo zašle zboží Poskytovateli na adresu uvedenou v čl. 11.2,
 • doloží, že dané zboží zakoupil u Poskytovatele (např. fakturou),
 • popíše, jakou vadu zboží má a jak se vada projevuje,
 • zvolí některý ze způsobů odstranění vady podle čl. 10.7.

Poskytovatel při přijetí zboží podle předchozí věty vydá nebo zašle zákazníkovi písemné potvrzení, které musí obsahovat:

 • kdy zákazník uplatnil reklamaci zboží,
 • co je obsahem reklamace,
 • jaký způsob vyřízení reklamace zákazník žádá.

Reklamaci včetně odstranění vady musí Poskytovatel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace.

Po skončení reklamačního řízení vydá Poskytovatel zákazníkovi potvrzení, které musí obsahovat:

 • datum a způsob vyřízení reklamace,
 • potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání.

Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, vydá zákazníkovi písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Je-li reklamace oprávněná, má zákazník také nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při jejím uplatnění (např. na proplacení poštovného).

10.9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Pokud se Poskytovatel se zákazníkem nedohodnou v případě sporu na společném řešení, může se zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu najde zákazník na internetových stránkách www.coi.cz.

10.10. Které články VOP se pro spotřebitele nepoužijí.

Pokud je zákazník spotřebitelem, nepoužijí se pro něj tyto články VOP:

 • čl. 3.7 o zrušení účasti na akci, avšak pouze do uplynutí čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy (do uplynutí této lhůty se použije čl. 10.2),
 • čl. 6.6 o právech zákazníka z vadného plnění (pro spotřebitele platí úprava popsaná v čl. 10.6 – čl. 10.8).

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Jakým způsobem lze doručovat.

Zprávy, oznámení či jiná sdělení týkající se smlouvy či dodání služeb nebo zboží si Poskytovatel a zákazník doručují elektronicky:

 • na příslušnou e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v čl. 11.2 a
 • na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávkovém nebo poptávkovém formuláři, nebo jinak poskytnutou zákazníkem podle čl. 2.

11.2. Kontaktní údaje Poskytovatele.

Kontaktní údaje Poskytovatele jsou následující:

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Jaký jazyk se použije.

Při uzavírání smluv prostřednictvím Webu a podle těchto VOP se vždy použije český jazyk.

12.2. Kdy se vedle VOP použije zákon.

Skutečnosti neuvedené ve VOP se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

12.3. Doba trvání smlouvy (a VOP).

Smlouva mezi Poskytovatelem a zákazníkem (tj. i tyto VOP) trvá do doby, než jsou splněny závazky, které z ní vyplývají (zejména závazek Poskytovatele dodat službu a/nebo zboží a závazek zákazníka zaplatit cenu této služby a/nebo zboží).

Některá práva trvají i po ukončení smlouvy mezi Poskytovatelem a zákazníkem – zejména ta, u kterých to prohlašují tyto VOP, a dále ta, z jejichž povahy to vyplývá (např. práva z odpovědnosti za vady, na náhradu škody, atd.).

12.4. Které znění VOP platí.

Nejnovější znění VOP je zákazníkům vždy dostupné na Webu – www.obsahova-agentura.cz/obchodni-podminky.

Pro konkrétní smlouvu mezi Poskytovatelem a zákazníkem je závazné to znění VOP, které zákazník při uzavírání smlouvy odsouhlasil.

12.5. Má přednost smlouva nebo VOP.

Pokud vznikne rozpor mezi textem smlouvy a VOP, má přednost text smlouvy.

12.6. Přílohy VOP.

Nedílnou součástí těchto VOP je:
Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.7. Účinnost VOP.

Tato verze VOP nabývá účinnosti dne 1. 6. 2021

V Brně dne 31. 5. 2021

Obsahová agentura s.r.o.

Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Stáhněte si formulář.

Newsletter Obsahové agentury

Svěřte nám svůj e-mail a nechte si jedenkrát měsíčně poslat obsah,
který otřásl naším blogem. Nebo námi.

Přihlášením k odběru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Nastavení souborů cookies
Všeobecné obchodní podmínky
Na webu využíváme ikony z icons8.com.